Privacy en voorwaarden

Welkom op de website raketnaardemaan.nl (hierna: ‘de website’). Dit privacy-en voorwaardendocument bevat een uitleg van onze privacypraktijken en de voorwaarden voor de website, en van de wedstrijdvoorwaarden voor de wedstrijd ‘Fei Fei en de maan’.

Wedstrijdvoorwaarden

Op de deelname aan de wedstrijd Fei Fei en de maan (hierna: ‘de wedstrijd’), die u wordt aangeboden door Netflix international B.V., zijn deze algemene voorwaarden van toepassing (hierna: ‘de wedstrijdvoorwaarden’).

 1. Deelname betekent acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden (en eventuele wijzigingen ervan); deze wedstrijdvoorwaarden zijn in alle opzichten definitief en bindend. Als u deze wedstrijdvoorwaarden en/of eventuele wijzigingen van deze wedstrijdvoorwaarden niet accepteert, is het u niet toegestaan aan de wedstrijd deel te nemen.
 2. Deelname aan de wedstrijd staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland die achttien (18) jaar of ouder zijn.
 3. Deelname is gratis.
 4. Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet u een foto of video van uw raket uploaden en het deelnameformulier op de website raketnaardemaan.nl invullen.
 5. Een jury bestaande uit partners van de campagne – Hanwe Chang, het tijdschrift Kidsweek, Cinekid en NEMO Science Museum – kiest de 5 winnende raketten op basis van hun voorkeur en de uniciteit van de inzendingen.
 6. De prijs is een ‘Fei Fei en de maan’ goodiepakket bestaande uit een levensgrote ‘Fei Fei en de maan’ kartonnen speel raket met een tekenset en een Netflix giftcard t.w.v. €85.00
 7. Er worden in totaal 5 prijzenpakketten weggegeven. Dit gebeurt op twee momenten: 4 prijzen in de eerste ronde en 1 extra prijs in de tweede ronde. In de eerste ronde maken alle inzendingen die ingestuurd worden vóór woensdag 21 oktober 2020 om 23.59 uur kans op een goodiepakket. In de tweede ronde maken alle alle inzendingen die tussen donderdag 22 oktober 2020 om 00.00 uur en maandag 26 oktober 2020 om 23.59 uur worden ingestuurd kans op het extra goodiepakket.
 8. Met de winnaars wordt binnen één dag na de sluitingsdatum van de wedstrijd contact opgenomen via het e-mailadres dat is ingevuld op het deelnameformulier. De winnaar heeft één dag de tijd om te reageren en de acceptatie van de prijs te bevestigen.
 9. De openingsdatum voor de wedstrijd is donderdag 8 oktober 2020 om 8.00 uur en de sluitingsdatum is maandag 26 oktober 2020 om 23.59 uur. Na de sluitingsdatum worden er geen inzendingen meer geaccepteerd.
 10. Deelname is uitgesloten voor werknemers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, en directe familieleden van Netflix, het reclamebureau, de eindlocatie en eventuele andere (rechts)personen die direct bij de wedstrijd betrokken zijn.
 11. Netflix behoudt zich het recht voor om deelnemers of winnaars die naar het redelijke oordeel van Netflix hebben geknoeid met of ingegrepen in de wedstrijdprocedure of deze wedstrijdvoorwaarden hebben overtreden, voor deze wedstrijd en eventuele toekomstige wedstrijden of andere acties van Netflix te diskwalificeren, en eventuele andere passende maatregelen te nemen.
 12. Winnaars moeten juridisch en fysiek in staat zijn naar de screening te reizen, op eigen kosten.
 13. Indien een gekozen winnaar niet in aanmerking komt, onbereikbaar is of verzuimt de prijs binnen één dag na kennisgeving te accepteren, verbeurt hij de prijs en kan Netflix de prijs aan een vervangende winnaar toekennen. Er worden geen contanten of tegoeden als alternatief aangeboden en de prijzen zijn niet overdraagbaar.
 14. Netflix behoudt zich het recht voor de prijs of prijzen (geheel of gedeeltelijk) te vervangen door een vervangende prijs of prijzen met dezelfde of een hogere geldwaarde indien de in deze voorwaarden genoemde prijs of prijzen om welke reden dan ook niet kan/kunnen worden toegekend.
 15. Het besluit van Netflix is definitief en hierover is geen correspondentie mogelijk.
 16. Door de prijs te accepteren stemt de winnaar in met het gebruik van zijn of haar naam, woonplaats, afbeelding en/of andere prijsinformatie voor reclame- en andere doeleinden, zonder verdere betaling, tenzij dit wettelijk verboden is. Het is mogelijk dat de winnaar wordt gevraagd deel te nemen aan redelijke marketing- en reclameactiviteiten van Netflix; door aan deze wedstrijd deel te nemen stemt u ermee in dat u aan die activiteiten deelneemt als u wint.
 17. Alle inzendingen en materialen die in verband met de wedstrijd naar Netflix worden gestuurd (hierna gezamenlijk: ‘het ingezonden materiaal’) worden, samen met alle daarop rustende auteursrechten en andere eigendomsrechten, tenzij deze aan relevante derden zijn voorbehouden, op het moment van inzending eigendom van Netflix en worden niet aan de deelnemer geretourneerd.
 18. U stemt ermee in alle opdrachten uit te voeren en documenten te ondertekenen en alle handelingen te verrichten die door Netflix redelijkerwijs kunnen worden verlangd om de eigendom van Netflix van het ingezonden materiaal en eventuele daarop rustende eigendomsrechten te bewerkstelligen, perfectioneren of bevestigen.
 19. Netflix behoudt zich het recht voor deze wedstrijd zonder aansprakelijkheid te annuleren of uit te stellen indien zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen waarop zij geen invloed heeft.
 20. Voor zover dit uit hoofde van de toepasselijke wetgeving is toegestaan, is noch Netflix, noch enige andere persoon of partij die betrokken is bij de organisatie van deze wedstrijd aansprakelijk voor eventuele indirecte verliezen of schade van ongeacht welke aard of eventuele winstderving die verband houdt met de deelname van een deelnemer aan deze wedstrijd.
 21. Voor vragen over de wedstrijd kunt u contact met ons opnemen per e-mail op raketnaardemaan@truus.co
 22. Op deze wedstrijd en deze wedstrijdvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Website: privacy en voorwaarden

Voor interactie met deze website moet u minimaal 18 jaar zijn. De website, content en diensten (hierna: ‘de Experience’) zijn uitsluitend bedoeld voor entertainment. Deze Experience wordt u aangeboden door Netflix International B.V. Voor vragen over onze privacypraktijken, deze Experience of deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen per e-mail op experience@netfllix.com

Als u contact met ons opneemt, verzoeken wij u daarbij de naam van de Experience te vermelden.

Verzamelen en gebruiken van informatie

Voor bepaalde onderdelen van de Experience kunt of moet u zich registreren door een account aan te maken. De informatie en content die u via deze registratie verstrekt, zullen door ons en onze dienstverleners worden gebruikt om die onderdelen te beheren.

Bij uw interacties met ons kan bepaalde informatie automatisch worden verzameld. Voorbeelden van dergelijke informatie zijn: het type besturingssysteem van de computer, eigenschappen van apparatuur en software (zoals type en configuratie), doorverwijswebsites, IP-adressen (aan de hand waarvan wij uw algemene locatie kunnen achterhalen), statistieken over pageviews of interacties met activiteiten en loggegevens over uw browser en standaard webserver. Deze informatie wordt verzameld met gebruikmaking van technologieën zoals cookies, pixeltags en webbakens. Wij gebruiken deze informatie ter ondersteuning van onze interne activiteiten, bijvoorbeeld om onderzoek en analyses te verrichten naar het functioneren van onze Experience en om overzichten of geanonimiseerde rapporten te genereren voor eigen gebruik.

Deze Experience kan gebruikmaken van cookies om het functioneren van onze site te ondersteunen en de door u gemaakte keuzes, zoals uw voorkeurstaal, te onthouden. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat uw computer cookies accepteert of weigert. Indien u ervoor kiest cookies te weigeren, kunt u bepaalde interactieve functies van deze Experience of bepaalde onderdelen misschien niet gebruiken. U kunt cookies van uw browser verwijderen; dat betekent echter dat ook alle door die cookies geregelde instellingen of voorkeuren worden gewist en dat u die misschien opnieuw moet instellen. Op sommige mobiele apparaten is het niet mogelijk de traceertechnologieën via de instellingen te beheren. De door ons verzonden e-mails kunnen een webbaken of vergelijkbare technologie bevatten om ons te laten weten of u de e-mail hebt ontvangen of geopend en of u op een van de links in de e-mail hebt geklikt.

Deze Experience kan gebruikmaken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics helpt ons om analytische en statistische gegevens te verzamelen in verband met de Experience. Google verwerkt deze informatie namens ons om het gebruik van de Experience te analyseren, rapporten over de andere Experience-activiteiten te genereren en andere diensten te verlenen die verband houden met de Experience en het internetgebruik. Indien u vragen of zorgen hebt omtrent de privacypraktijken van Google Analytics kunt u hun privacybeleid lezen ophttps://policies.google.com/privacy?hl=nl.

De Experience kan u de mogelijkheid bieden informatie te delen per e-mail of sociale of andere apps om informatie te delen, met gebruik van de clients en apps op uw mobiele apparatuur. Sociale plug-ins (met inbegrip van de door Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest aangeboden plug-ins) stellen u in staat informatie via die platforms te delen. Sociale plug-ins en sociale apps worden bediend door het sociale netwerk zelf en vallen onder hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Openbaarmaking van informatie

Wij kunnen uw informatie voor bepaalde doeleinden openbaar maken aan derden, zoals hieronder beschreven.

 • De Netflix-ondernemingen: wij kunnen uw informatie delen met alle Netflix-ondernemingen (https://help.netflix.com/support/2101) voor zover dat nodig is voor de verwerking en opslag van gegevens, het bieden van klantenondersteuning, de ontwikkeling van content en voor andere doelen, zoals beschreven onder ‘Gebruik van informatie’ in dit document.
 • Het is mogelijk dat wij andere ondernemingen, intermediairs of contractpartners (hierna: ‘de dienstverleners’) inzetten om namens ons diensten te verrichten of ons te helpen deze Experience aan u te verstrekken. Zo kunnen wij gebruikmaken van dienstverleners om infrastructuur- en IT-diensten (zoals het hosten van de Experience) te verlenen. Wij geven dienstverleners geen toestemming om informatie te gebruiken anders dan in verband met het verlenen van hun diensten, met inachtneming van de volgende veiligheidskwesties. Wij en onze dienstverleners kunnen informatie openbaar maken en anderszins gebruiken wanneer wij of zij redelijkerwijs van oordeel zijn dat die openbaarmaking nodig is (a) om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, gerechtelijke procedures of verzoeken van de overheid, (b) om deze voorwaarden af te dwingen, met inbegrip van het onderzoeken van mogelijke niet-nakomingen ervan, (c) om (vermeende) illegale activiteiten of problemen met de beveiliging of techniek op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) om schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van Netflix, onze contentpartners, gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals bij de wet vereist of toegestaan.

Wij maken gebruik van redelijke administratieve, logische, fysieke en managementmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofde toegang, gebruik en wijziging. Wij kunnen informatie bewaren indien dat op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is vereist of toegestaan, onder meer om de in deze voorwaarden beschreven doelstellingen te verwezenlijken.

Indien wij bij het delen van informatie persoonsgegevens overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte en andere regio’s met uitgebreide gegevensbeschermingswetgeving, zorgen wij ervoor dat de informatie in overeenstemming met deze voorwaarden en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt overgedragen.

Uw informatie en rechten

U kunt ons verzoeken om u toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken of om niet meer actuele of onjuiste persoonsgegevens die wij van u hebben te corrigeren of bij te werken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Intrekking van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van eventuele verwerking vóór de intrekking of op de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan uw instemming.

Om verzoeken in te dienen of andere vragen over onze privacypraktijken te stellen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming/ons privacybureau op experience@netflix.com.

Op alle verzoeken die wij ontvangen van personen die in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen, zullen wij reageren.

U hebt het recht bij een gegevensbeschermingsautoriteit te klagen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Onze hoofdvestiging binnen de Europese Unie is in Nederland.

Beoogd gebruik van de Experience

Deze Experience en alle daaraan gerelateerde content of activiteiten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Bij het gebruiken van de Experience verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de content en activiteiten van de Experience. Met uitzondering van de hiervoor genoemde beperkte licentie worden er geen rechten, eigendommen of belangen aan u overgedragen. U stemt ermee in de Experience niet te gebruiken voor publieke optredens. U bent verantwoordelijk voor alle kosten voor de toegang tot internet.

U stemt ermee in de content en informatie die zich op de Experience bevinden of via de Experience zijn verkregen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Netflix en haar licentiegevers te downloaden (anders dan via caching voor zover noodzakelijk voor persoonlijk gebruik), te reproduceren, verspreiden, wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te creëren, of deze te koop aan te bieden of te gebruiken. Voorts stemt u ermee in om niet: een of meer contentbeschermingen op de Experience te omzeilen, verwijderen, wijzigen, deactiveren, verlagen of verijdelen; een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om u toegang te verschaffen tot de Experience; software of andere producten of processen die via de Experience toegankelijk zijn te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of te demonteren; een code of product in te voegen of op enige wijze te knoeien met de content van de Experience; of gebruik te maken van een methode voor datamining, gegevensverzameling of extractie. Daarnaast stemt u ermee in geen materiaal te uploaden, posten, e-mailen of anderszins te versturen of over te dragen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur die verband houdt met de Experience te verstoren, vernietigen of beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s.

Netflix kan uw account opschorten of beëindigen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet.

De Experience, met inbegrip van alle op de Experience verstrekte content, wordt beschermd door wetgeving en verdragen inzake auteursrechten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendommen. Netflix is een geregistreerd handelsmerk van Netflix, Inc. Indien u van mening bent dat uw werk is gereproduceerd of verspreid op een wijze die inbreuk maakt op een auteursrecht, of indien u zich bewust bent van inbreukmakend materiaal dat beschikbaar is via de Experience, verzoeken wij u ons daarover te informeren door het Copyright Infringement Claims form ( www.netflix.com/copyrights) in te vullen.

Door gebruik te maken van door gebruikers gegenereerde content (USG) op de Experience of deze in te zien, er doorheen te browsen of deze te uploaden, accepteert u deze voorwaarden en stemt u ermee in. Indien u deze voorwaarden en/of eventuele wijzigingen van deze voorwaarden niet accepteert, is het u niet toegestaan de Experience te gebruiken.